Životné prostredie

ziv prostredieŽivotné prostredie - naše záruky do budúcnosti.  Uvedomenie si významu rozumného manažmentu životného prostredia je už dlho súčasťou dennej politiky podnikov koncernu Etex. Táto koncepcia je pre vedenie výrobných závodov nesmierne dôležitá. Zodpovedajúc tejto politike ochrany životného prostredia, ktorá sa zakladá na neustálom zlepšovaní, si získal veľký počet podnikov skupiny ISO 9000-, ISO 14001- alebo porovnateľný certifikát. Niekoľko dcérskych spoločností postupovalo dokonca ďalej a zlúčili kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť pri práci do jediného manažmentu životného prostredia. Jedným z hlavných cieľov koncernu Etex je tak ako doteraz, docieliť rovnaký štandart ISO 14001 vo všetkých podnikoch.

Analýza dopadu na životné prostredie pri vývoji výrobkov

Životné prostredie je zohľadňované aj pri vývoji nových výrobkov. K cieľom viacerých výskumných programov preto patrí aj určovanie profilu životného prostredia.

Iné projekty sú zamerané na výskum celého životného cyklu výrobku. Z tohto vychádzajúc chce Koncern Etex obmedziť používanie prírodných nerastných zdrojov a podporiť recykláciu výrobkov, ktoré majú byť nahradené.

Výskumné programy zapadajú do konceptu trvalej udržatelnosti výstavby, ktorá kombinuje hospodárske a sociálne ciele s cieľmi šetrnými k životnému prostrediu.

Trvale udržatelný vývoj

Jedna pracovná skupina trvale udržatelného vývoja so zamestnancami z rôznych oddelení (Výskum, Životné prostredie, Marketing a Výroba) skúma, do akej miery je možné znížiť dopad našich výrobkov na životné prostredie.

Koncern Etex je presvečený o tom, že otvorený postoj na poli trvale udržatelného vývoja je mimoriadne dôležitý a môže spoločnosti eticky a finančne prispieť. Okrem toho vytvára atmosféru dôvery medzi zákazníkom, akcionármi, zamestnancami a spoločnosťou, ktorá z toho prospieva.